Data

Nhà sản xuất Diễm Xưa
Thẻ Vũ Thành An Đức Huy Ý Lan


Bình luận


Phượng Yêu « Phượng Yêu Ý Lan CD Chronology Thương Một Người » Thương Một Người

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất