Phạm Duy
1987
Văn Cao Phạm Duy

Pham Duy Văn Cao
Pham Duy Văn Cao
Pham Duy Văn Cao
Pham Duy Văn Cao
Pham Duy Văn Cao
Pham Duy Văn Cao
Pham Duy Văn Cao
Pham Duy Văn Cao

Phạm Duy

Nguồn: Văn Học, số 15 tháng 4-1987
 
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất