Nguồn: Tuyển tập nhạc Tình Khúc Ngô Thụy Miên, Nhà xuất bản Nhân Ảnh, San Jose 2010.