Nguồn: Tình Khúc Từ Công Phụng, Tổ Hợp Gió, Sài Gòn 1970