Phát hành vào trung tuần tháng 10-1970
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thực hiện
Lời giới thiệu chủ đề của nhà thơ Hoàng Anh Tuấn 1-10-70
Xướng ngôn: Như Hảo

Ban nhạc:
  • Nguyễn Ánh 9 (Piano),
  • Long Thoại Nguyên (Clarinet Tenor Sax),
  • Thôi Phước, Văn Huỳnh (Trumpets),
  • Hoàng Liêm, Duy Khiêm (Guitars),
  • Như Khiêm (Bass guitar),
  • Anh Hóa (Organ),
  • Anh Thoai (Drums).
Kỹ thuật âm thanh: Lê Văn Định.

Bình luận


PHẠM MẠNH CƯƠNG 9 - HƯƠNG XA « PHẠM MẠNH CƯƠNG 9 - HƯƠNG XA Phạm Mạnh Cương Tape Chronology PHẠM MẠNH CƯƠNG 12 - NHẠC YÊU CẦU » PHẠM MẠNH CƯƠNG 12 - NHẠC YÊU CẦU

Đăng Nhập/Xuất