A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

15. ĐI ĐÂU CHO THIẾP THEO CÙNG 

Cô gái miền Nam: 
Đi đâu cho thiếp theo cùng 
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam 
Ví dầu tình có dở dang 
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về... 

Lữ khách: 
Tới đây lạ xứ quen người 
Trăm bề nhũn nhặn đừng cười tôi nghe 
Ví dầu tình bén duyên thề 
Thi xin kết bạn đền nghì trúc mai... 

16. ĐÈN CAO CHÂU ĐỐC GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG 

Dân chúng miền Nam: 
Hò lơ hó lơ 
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ 
Hò lơ hó lơ 
Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc 
Gió nào độc cho bằng gió Gò Công 
Vợ chồng son đã nuôi lòng ước mong 
Thuận vợ chồng sẽ cùng tát Biển Đông 
Hò lơ hó lơ 
Lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ 
Hò lơ hó lơ.

« III. Vào Miền Nam: 13.Anh Đi Đường Vắng Đường Xa, 14.Nhờ Gió Đưa Về CON ĐƯỜNG CÁI QUAN Bài hát 17.Cửu Long Giang, Về Miền Nam »

Đăng Nhập/Xuất