A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

9. AI ĐI TRÊN DẶM ĐƯỜNG TRƯỜNG 

Dân làng: 
Hò hô hò hò ơi hò 
Ai đi trên đường là dặm đường 
Đi mô mà vội vã à, cùng là hò khoan 
Hố hô hò khoan 
Hò hô hò hò ơi hò 
Khoan khoan tôi mời là mời bạn 
Vui là họp đoàn đêm nay chừ là à nay 
Hố hô hò khoan. 

Lữ khách: 
Năm tê trong lúc sang Xuân 
Tôi theo Công Chúa Huyền Trân tôi lên đường 
Đường máu xương đã lắm oán thương 
Đổi sắc hương lấy cõi giang san 
Tôi đi theo bước ái tình 
Đi cho trăm họ được hòa bình ấm no 
Đèo núi cao nghe gió vi vu 
Thổi phấn son bay tới kinh đô. 

Dân miền Trung: 
Hò hô hò hò ơi hò 
Anh đi trên đường là gập ghềnh 
Mau mau đi kẻo lỡ a truyện tình nước non 
Hố hô hò khoan. 
Hò hô hò hò ơi hò 
Mau mau đi kẻo là kẻo lỡ 
Câu chuyện tình năm xưa là tình à xưa 
Hố hô hò khoan. 

« II.Qua Miền Trung: 7.Ai Đi Trong Gió Sương, 8.Ai Vô Xứ Huế Thì Vô CON ĐƯỜNG CÁI QUAN Bài hát 10.Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi »

Đăng Nhập/Xuất