A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

3. ĐỒNG ĐĂNG CÓ PHỐ KỲ LỪA 

Tô Thị: 
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa 
Có nàng Tô Thị (ý y a) đứng (a) chờ... đợi (ỳ) ai 
Và khuyên người chẳng tái hồi 
Cho ngàn năm được (ý y a) sống đời... vọng (a à) phu... 

4. NGƯỜI VỀ MIỀN XUÔI 

Dân thượng du: 
Người về miền suôi đem theo tình người miền núi 
Nhà sàn lả lơi đứng bên đường hoang vắng soi 
Đưa chân anh qua đồi 
Cơm lam đem theo người 
Lên cao anh ôm trời 
Để dòng suối lẻ loi... 

Lữ Khách: 

Đường về ruộng dưới ngát hương củi rừng gạo núi 
Vượt tầm đèo khơi thấy con đường lúa tươi cười 
Đường về miền suôi biết bao đò bao quán mới 
Đường dài mà vui hỡi người bạn đường nặng vai 
Rồi một ngày mai có qua nhịp cầu tả tơi 
Nhìn bọt bèo trôi nhớ chăng mầu tóc xanh ngời... 

Hát chung: 

Đường ngược đường xuôi 
Nhớ nhau vì chuyện đầu môi 
Tạm biệt một nơi 
Thấy nhau ở cuối chân trời... 

« I. Từ Miền Bắc: 1.Hỡi Anh Đi Đường Cái Quan; 2.Tôi Đi Từ Ải Nam Quan CON ĐƯỜNG CÁI QUAN Bài hát 5.Này Người Ơi; 6.Tôi Đi Từ Lúc Trăng Tơ »

Đăng Nhập/Xuất