A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Phần Thứ Nhất - TỪ MIỀN BẮC
 
1. ANH ĐI TRÊN ĐƯỜNG CÁI QUAN 

Cô Cắt Cỏ: 
Hỡi anh đi đường cái quan 
Dừng chân đứng lại 
Dừng chân đứng lại 
Cho em đây than đôi lời 
Đi đâu vội mấy anh ơi... 
 
2. TÔI ĐI TỪ ẢI NAM QUAN 

Lữ Khách: 
Tôi đi từ ải Nam Quan sau vài ngàn năm lẻ 
Chia đôi một họ trăm con đã lên đường 
Năm mươi người ngược núi rừng 
Đã dựng vòng biên ải 
Năm mươi người trẩy theo sông tới khơi chừng 
Tôi theo người vượt quan san 
Ơi người ơi Ơi người ơi 
Vẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn dường giặc Hán 
Tôi chưa về Ải Chi Lăng 
Ơi người ơi Ơi người ơi 
Dưới chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đầu nguồn... 


CON ĐƯỜNG CÁI QUAN Bài hát 3.Đồng Đăng Có Phố Kỳ Lừa; 4.Người Về Miền Xuôi »

Đăng Nhập/Xuất