Data

Nhà sản xuất Khanh Ha Productions
Thẻ Phạm Duy Duy Cường Tuấn Ngọc Khánh Hà

KH 21
Hoa Am Duy Cuong
Mixed by Duy Cuong, John Tomlingson

Bình luận


Trường Ca Hàn Mặc Tử « Trường Ca Hàn Mặc Tử Phạm Duy CD Chronology NGÀN CÁNH NHẠC 1 » NGÀN CÁNH NHẠC 1

Đăng Nhập/Xuất