Data

Nhà sản xuất Khánh Hà Productions
Thẻ Lam Phương Khánh Hà

Mixed by John Tomlingson, LA Sounds Studios
Background Vocals Khanh Ha, Anh Tu, Thuy Anh

Bình luận


Lam Phương CD Chronology MỘNG ƯỚC TÌNH YÊU » MỘNG ƯỚC TÌNH YÊU

Đăng Nhập/Xuất