Data

Nhà sản xuất Khánh Hà Productions
Thẻ Khánh Hà

Mixed by John Tomlingson & LA Sounds Studio
Background vocals  by La Sounds Group
KH 63

Bình luận


TỪ MUÔN KIẾP TRƯỚC « TỪ MUÔN KIẾP TRƯỚC Khánh Hà CD Chronology TIẾNG SÁO THIÊN THAI » TIẾNG SÁO THIÊN THAI

Đăng Nhập/Xuất