Data

Thẻ Jo Marcel

Đây là cuốn băng thứ 26 của nhạc sĩ Jo Marcel. Đây là băng thâu trực tiếp từ vũ trường Ritz.

Bình luận


JO MARCEL 1 - THỜI TRANG NHẠC TUYỂN « JO MARCEL 1 - THỜI TRANG NHẠC TUYỂN Jo Marcel Tape Chronology

Đăng Nhập/Xuất