Data

Thẻ Radio Hoài Nam SBS

Phần 4 của chương trình 70 Năm Tình Ca  Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000) do Hòai Nam biên soạn, phát thanh trên đài SBS radio, Australia.

Bình luận


70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (1930 - 2000) - PHẦN 2 « 70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (1930 - 2000) - PHẦN 2 Hoài Nam Chương trình radio Chronology 70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (1930 - 2000) - PHẦN 5 » 70 NĂM TÌNH CA  TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (1930 - 2000) - PHẦN 5

Đăng Nhập/Xuất