Data

Thẻ Hồng Vân

Đàn tranh: Thạch Cầm
Đàn bầu: Thúy Hạnh
Sáo: Bảo Cường

Bình luận


TIẾNG TÌNH THƠ « TIẾNG TÌNH THƠ Hồng Vân CD Chronology CHINH PHỤ NGÂM KHÚC » CHINH PHỤ NGÂM KHÚC

Đăng Nhập/Xuất