Data

Nhà sản xuất Diamond Productions
Thẻ Lê Hựu Hà Nguyễn Trung Cang Elvis Phương Ban Phượng Hoàng


Bình luận


GIỌT NUỚC MẮT NGÀ « GIỌT NUỚC MẮT NGÀ Elvis Phương CD Chronology CẢM ƠN EM CUỘC ĐỜI » CẢM ƠN EM CUỘC ĐỜI

Đăng Nhập/Xuất