Phạm Duy
1987
Văn Cao Phạm Duy
* * *
Văn Cao Phạm Duy
Văn Cao Phạm Duy
Văn Cao Phạm Duy
Văn Cao Phạm Duy
Văn Cao Phạm Duy

Phạm Duy

Nguồn: Văn Học, số 16 tháng 5 năm 1987
  


Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất