Vĩnh biệt Hà Thanh
Theo http://www.art2all.net/nhac/hathanh/hathanh.html