Chinh Phu Ngam - Cung Tien

TruocKhiVaoNhac

TruocKhiVaoNhac0
 

 
TruocKhiVaoNhac1
 
TruocKhiVaoNhac2
 

   
TruocKhiVaoNhac3
 

 
TruocKhiVaoNhac4
  

 

Cung Tiến

Trích từ album Chinh Phụ Ngâm
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất