Tô Hải

Đề bài
'Chúng tôi sẽ nhớ mãi về 'Thằng Hèn Vĩ Đại'

Đăng Nhập/Xuất