Lam Phương

Đề bài
Tình Bơ Vơ
Tình Cố Đô
Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi
Trăm Nhớ Ngàn Thương
Trăng Thanh Bình
Vĩnh Biệt
Xin Thời Gian Qua Mau

Đăng Nhập/Xuất