Lệ Thanh

Đề bài
Chiều nay thấy hoa cười ...
Lệ Thanh, còn “nhớ một chiều xuân”
Tiếng Hát Lệ Thanh

Đăng Nhập/Xuất