Giang Tử

Đề bài
Ca sĩ Giang Tử qua đời, thọ 70 tuổi

Đăng Nhập/Xuất