Quỳnh Giao
Quỳnh Giao

Articles 54

Article
Phạm Duy, nhạc xây tình người
Trịnh Công Sơn, như cánh vạc bay
Phạm Ðình Chương, Quê Hương Là Người Ðó
Dương Thiệu Tước, mạch tương lai láng chờ phím ngân trùng
Văn Cao, một phiến tài tình giữa cô đơn
Suối Nguồn Tân Nhạc: Sơ kết về tương lai tân nhạc Việt Nam
Suối Nguồn Tân Nhạc: Xu hướng nhạc bình dân
Suối Nguồn Tân Nhạc: Xu hướng Việt hóa nhạc phổ thông ngoại quốc
Suối Nguồn Tân Nhạc: Xu hướng oán ghét chiến tranh - Từ phản chiến tới du ca
Suối Nguồn Tân Nhạc: Khuynh hướng cổ động, và nhạc chiến dịch
Suối Nguồn Tân Nhạc: Khuynh hướng hoài hương
Suối Nguồn Tân Nhạc: Khuynh hướng yêu nước - Từ thanh niên ca tới kháng chiến ca
Suối Nguồn Tân Nhạc: Khuynh Hướng Lãng Mạn Thời Phát Huy
Suối Nguồn Tân Nhạc: Khuynh hướng tình cảm thời phôi thai
Suối Nguồn Tân Nhạc: Thời hòa bình trong đau thương (1975-1995)

Đăng Nhập/Xuất